تفاوت فرانسوی بین "ما دیگران" ، "شما دیگران" ، "شما دیگران" و "ما" ، "شما" ، "شما" چیست؟


پاسخ 1:

از نظر کلانشهرها در فرانسه ، ما - شما ، شما - دیگران و شما - اشکال دیگر باستانی ضمایر شخصی مدرن ما ، شما و آنها هستیم.

این ضمایر هنوز در فرانسوی های غیر رسمی کانادایی (کبک ، نیوبرانزویک) و فرانسوی کاجون (لوئیزیانا) وجود دارد ، جایی که آنها بدون توجه به ثبت به عنوان یک فرم استاندارد استفاده می شوند - هرچند که به نظر می رسد یکی از آنها معمولی تر از nous-autres است.

  • فرانسوی استاندارد
  • Cajun فرانسوی

آنها اساساً نسخه های فرانسوی ضمایر اسپانیایی no [otros] و vos [otros] هستند ، اگرچه کاربرد آنها کمی متفاوت است.