تفاوت "J'essaye" و "J'essaie" در فرانسوی چیست؟


پاسخ 1:

هیچ تفاوتی بین این دو شکل وجود ندارد ، زیرا فعلهای فرانسوی منتهی به inyer در شخص اول زمان می توانند به دو صورت مزدوج شوند.

مثال: در هر پرداخت یا پولی (پرداخت کننده) / j'essaie یا j'essaye (Essayer)

Les vers en ~ ayer (comme balayer) peuvent conserver l'y dans toute la conjugaison یا remplacer l'y par un i devant un muet.

لیست افعال ayer

Balayer - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER rayer - rééssayer - رله - رله بازکن - اجاره دهنده - بازپرداخت - بازدارنده - s'effrayer - s'égayer - s'enrayer - s'essayer - s'étayer - se frayer - se payer - se rayer - se relayer - souspayer - Surpayer - Zezayer -