تفاوت در اصطلاحات بانکی بین سرمایه اقتصادی و سرمایه گذاری چیست؟


پاسخ 1:

سرمایه اقتصادی به عنوان پولی است که منابع مالی برای پوشش ریسک در کتب خود نیاز دارند. به این معنا ، این دو اصطلاح مرتبط هستند. با این وجود ، انواع دیگری از ریسک ها وجود دارد که سازمان های مالی می توانند از آن استفاده کنند: ریسک اعتباری ، ریسک طرف مقابل ، ریسک نقدینگی ، خطر ناپایداری ، ریسک عملیاتی و غیره. از دید مدیر ریسک ، همه این ریسک ها در کنار هم نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت هستند. این تفاوت است.