تفاوت حسابداری بین محدودیت و اجرای چیست؟


پاسخ 1:

در حسابداری ، شرط بدان معنی است که یک رویداد / معامله در صورتهای مالی ثبت می شود که در آن انتقال ارزش بین دو طرف صورت می گیرد ، صرف نظر از اینکه شرکت بلافاصله پول آن رویداد خاص را دریافت کرده است یا خیر. یک رویداد وضعیت دارایی ها ، بدهی ها یا سهام عدالت ترازنامه را تغییر می دهد.

از طرف دیگر تحقق به معنای بدست آوردن پول واقعی برای معامله است.

در سیستم علامت گذاری ، پول نقد ممکن است یا ممکن است توسط شرکت دریافت نشود ، اما پول نقد باید در زمان تحقق دریافت شده باشد یا واقعه باید برای تسویه حساب نهایی برای معامله به پول نقد تبدیل شود.