اگر تفاوت بین دو عدد 5 و جمع آنها 65 باشد ، محصول شما چیست؟


پاسخ 1:

بیایید بگوییم که اعداد: X& Y

بنابراین از داده های داده شده

تفاوت: XY = 5

جمع: X + Y = 65

بیایید این دو معادله را اضافه کنیم

(XY) + (X + Y) = 5 + 65

X 2X = 70

X = 70/2

X = 35

از اولین معادله با تعیین مقدار X Ie 35 خلاء Y را بدست می آوریم

بنابراین ، 35-Y = 5

-5 35-5 = Y.

Y = 30

بنابراین اعداد 35 و 30 است

بنابراین محصول شما = 35 * 30 = 1050.

خیلی ممنون.


پاسخ 2:

دو عدد وجود دارد

AA

و

BB

،

جمله اول دلالت دارد:

AB=5A - B = 5

جمله دوم دلالت دارد:

AB=65A * B = 65

ما به راحتی می توانیم این سیستم معادلات را با تعویض حل کنیم.

با بیانیه 1 ،

A=5+B.A = 5 + B.

سپس دستورالعمل اصلاح شده 1 ما را در دستورالعمل 2 قرار می دهیم:

(5+B)B=65(5 + B) * B = 65

برای حل B ، باید توزیع کنیم:

5B+B2=655 * B + B ^2 = 65

متأسفانه ، این عبارت قابل اثبات نیست. این کار از این طریق آسان تر می شد ، اما ما باید فعلاً از فرمول درجه دوم استفاده کنیم. ما دو جواب می گیریم:

B=5.9410B = 5.9410

و

B=10.941B = -10.941

، می توانید جلو بروید و این شماره ها را وارد کنید و خواهید دید که آنها در واقع با گفته های فوق مطابقت دارند.

اکنون باید برای A حل کنیم. از آنجا که بیانیه 1 اصلاح شده ما این است:

A=5+BA = 5 + B

، ما فقط باید 5 را به مقادیر داده شده B خود اضافه کنیم ، و این باید مقادیر A را به ما بدهد!

A=10.9410A = 10.9410

A=5.941A = -5.941

بنابراین این سوال دو جواب دارد ، نه فقط یک!

A=5.9410,B=10.9410A = 5.9410, B = 10.9410

A=5.941,B=10.941A = -5.941, B = -10.941


پاسخ 3:

جواب: محصول اعداد = 1050

راه حل:

M و n دو عدد را بیان می کنند.

تفاوت بین دو عدد 5 است.

∴ m - n = 5 ……………………………………………………………… (1)

جمع داده شده از این دو عدد 65 است.

∴ m + n = 65 …………………………………………………………. (2)

ما هویت جبری داریم

4 mn = (m + n) ² - (m - n)

جایگزینی m + n از (2) و mn از (1) ،

4 دقیقه = 65² - 5²

= (65 + 5) (65-5) = 70 x 60 = 4200 [با استفاده از فرمول a² - b² = (a + b) (ab)]

یا mn = 4200/4 = 4 × 1050/4

N mn = 1050

∴ محصول دو عدد = 1050


پاسخ 4:

جواب: محصول اعداد = 1050

راه حل:

M و n دو عدد را بیان می کنند.

تفاوت بین دو عدد 5 است.

∴ m - n = 5 ……………………………………………………………… (1)

جمع داده شده از این دو عدد 65 است.

∴ m + n = 65 …………………………………………………………. (2)

ما هویت جبری داریم

4 mn = (m + n) ² - (m - n)

جایگزینی m + n از (2) و mn از (1) ،

4 دقیقه = 65² - 5²

= (65 + 5) (65-5) = 70 x 60 = 4200 [با استفاده از فرمول a² - b² = (a + b) (ab)]

یا mn = 4200/4 = 4 × 1050/4

N mn = 1050

∴ محصول دو عدد = 1050