اگر تفاوت بین سود مرکب و علاقه ساده برای مقدار مشخصی به مدت 2 سال باشد 8٪ pa Rs. 32 ، پس مبلغ است؟


پاسخ 1:

نرخ = 8٪ = 8/100 = 2/25

اصل فرض = 625 ، از آنجا که مخرج کسر 25 و زمان = 2 YRS است ، یعنی ح 25 ^ 2

اکنون SI برای 2 YRS = 50 + 50 = 100 است

CI به مدت 2 سال = 50 + 54 = 104

اکنون CI-SI = 104-100 = 4

اما اختلاف سؤال 32 پوند است

بنابراین ، 4 = 32 ... (1)

و 625 = کل ... (2)

ضرب متقابل (1) n (2) نتیجه

کل = 32 × 625/4 = 5000 GBP

شما می توانید از بسیاری جهات چنین سؤالاتی را حل کنید ، اما این روش کارآمدترین است ، به خصوص برای تست های موجود در فرآیند انتخاب ... با تشکر از شما برای مطالعه

هر گونه استعلام با استقبال گرمی مواجه می شود