تفاوت بین کاتیونها و آنیون ها را چگونه به خاطر می آورید؟


پاسخ 1:

یک تفاوت ساده اما مهم بین کاتیون و آنیون وجود دارد. کاتیون ها آن دسته از انواع هستند که بار مثبت دارند و یا با از بین رفتن الکترون هایی که بار مثبت دارند از بین می روند. از طرف دیگر ، آنیون ها آن دسته از گونه هایی هستند که بار منفی دارند و با جذب الکترون ها از گونه های دیگر تشکیل می شوند. کاتیونها نیز به طور کلی در مقایسه با اتم شروع کوچکتر هستند ، در حالی که آنیونها بزرگتر هستند.