تفاوت بین سنگهای آذرین نفوذی و اکسترژن را چگونه توضیح می دهید (هر کدام یک نمونه را مثال بزنید)؟


پاسخ 1:

سنگهای عمیق در محفظه ماگما شکل می گیرند ، که در آن ماگما نسبتاً آرام خنک می شود. از این رو اندازه دانه این نوع سنگ ها نسبتاً بزرگتر است. مثال: دونیت

در مقابل ، سنگهای اکستروژن روی سطح تشکیل می شوند. هنگامی که ماگما از سطح خارج می شود ، هم با سنگ های خنک کننده و هم با هوا در تعامل است. نسبتاً سریع خنک می شود و به دلیل خنک شدن سریع ، اندازه دانه نسبتاً خوب است. وجود مواد شیشه ای را در زیر میکروسکوپ انکسار مشاهده می کنید.

مثال: بازالت