فرانسوی (زبان): تفاوت بین "Que il ya ...؟" ، "آیا ... وجود دارد؟" و "آیا این ... است؟"


پاسخ 1:

"Qu'il بله ...؟" = وجود دارد. این یک بند فرعی است. باید در مقابل چیزی مانند "Je Sais" (من آن را می دانم) ، "Je pense" (فکر می کنم) و غیره باشد ، اما یک "ماشه زیرمجاز" نیست.

"آیا وجود دارد ...؟" = وجود دارد؟ اگرچه رایج تر "آیا وجود دارد؟"

"Est-ce que ...؟" فقط یک نشانگر است که سوالی را شروع می کند