تفاوت بین اهدای عضو و حق عضویت در حسابداری خیرخواهانه و اهداف مالیاتی چیست؟


پاسخ 1:

به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی ، درآمد (به هر شکل) باید با تلاش مطابقت داشته باشد و بنابراین درآمد مشمول مالیات ندارد. هزینه ها معمولاً به عنوان وجه نامحدود وارد می شوند و می توانند برای اکثر اهداف مورد استفاده قرار گیرند (مثال زیر را ببینید). تا زمانی که درآمد = هزینه باشد ، نباید درآمد مشمول مالیات داشته باشد.

در مورد یک سازمان برادری (گوزن ، گوزن ، عقاب و غیره) ، از هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد و مالیات های مرتبط استفاده نمی شود. این می تواند برای وام مسکن ، آب و برق ، مالیات بر دارایی و غیره استفاده شود.

من مطمئن نیستم که چگونه می توان / چگونه می توان به جوانان خدماتی که به خیریه یا افراد دیگر کمک می کنند ، کمک کرد. قوانین مختلفی وجود دارد.