آیا تفاوت تفکر انتقادی ، تفکر انتقادی ، تفکر منطقی ، تفکر منطقی و نظریه انتقادی در خواندن دانشگاهی را توضیح می دهید؟


پاسخ 1:

مطمئناً همه آنها به صورت جداگانه بازی می شوند و همچنین با هم ، همه فقط با برتری و در صورت لزوم جداگانه به هم متصل می شوند. بسته به آنچه در پیش روی شماست ، این ممکن است باعث شود شما افراد غیر آموزش دیده که با تفکر آزاد ، با سؤالات احتمالی و جالب از افراد با حقایق یا داستان های مختلف آشنا نشده اند را از افراد مختلف در همه زمینه ها متمایز کنید ، شما موافق نیستید. به؟