مصر: تفاوت قبطی ها و مصریان چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت قومی عمده بین این دو گروه مذهبی وجود ندارد. درست است که اکثریت جمعیت مصر ، به ویژه در شمال کشور ، به تدریج به اسلام گرویده اند.

همچنین باید گفت که همه مصریان تبار باستانی ندارند. مدتها پیش در این کشور پذیرای مردم ، سایر مردم درگیر شدند: هیتی ها ، یهودیان ، یونانیان ، رومی ها از سراسر امپراتوری و البته عرب. به عنوان گروه فرهنگی حاکم ، عربی جایگزین قبطی ها به عنوان زبان اصلی ، همانطور که انگلیسی انگلیسی ولسی در انگلستان انجام داد.


پاسخ 2:

قبطی ها یک فرقه مسیحی اولیه است که در اسکندریه آغاز شد و از ظهور اسلام در مصر از قرن 7 زنده مانده است. امروز آنها در مصر اقلیت هستند.

مصری تابعیت شهروندان ساکن مصر است. یک مصری می تواند مسیحی ، قبطی ، مسلمان یا یهودی باشد (اکثر یهودیان مصر در دوره ناصر مجبور به ترک کشور شدند).

در اینجا پیوندی برای اطلاعات بیشتر که ممکن است بخواهید بخوانید وجود دارد:

5 واقعیت جالب در مورد مسیحیان قبطی مصر


پاسخ 3:

قبطی ها و مصریان مترادف هستند ، گرچه قبطی ها عمدتا برای مصریان مسیحی بومی استفاده می شوند. اعراب در قرن ششم هنگام فتح مصر از کلمه Qubt برای اشاره به مصریان استفاده کردند. این کلمه از کلمه یونانی Ae Egyptius گرفته شده است که از آن واژه انگلیسی انگلیسی Egypt آمده است. با گذشت زمان ، مصریان زبان عربی را اقتباس کردند و استفاده از زبان قبطی فقط به نماز در کلیساها محدود شد. زبان قبطی آخرین سطح زبان مصر باستان است ، این زبان ساده باستانی است که با الفبای یونانی با 6 حرف از الفبای دمیک نوشته شده است. شایان ذکر است که در زبان باستانی ما از مصر به عنوان کمت یا کمه و مصریان به عنوان REM KEMET یاد می شد (همین کلمات در دمویک ، هیروگلیف و قبطی نیز به کار رفته بودند). ماسرا توسط آشوریان برای اشاره به مصر استفاده شد ، کلمه عربی Misr و کلمه عبری Misriam آمده است


پاسخ 4:

قبطی ها و مصریان مترادف هستند ، گرچه قبطی ها عمدتا برای مصریان مسیحی بومی استفاده می شوند. اعراب در قرن ششم هنگام فتح مصر از کلمه Qubt برای اشاره به مصریان استفاده کردند. این کلمه از کلمه یونانی Ae Egyptius گرفته شده است که از آن واژه انگلیسی انگلیسی Egypt آمده است. با گذشت زمان ، مصریان زبان عربی را اقتباس کردند و استفاده از زبان قبطی فقط به نماز در کلیساها محدود شد. زبان قبطی آخرین سطح زبان مصر باستان است ، این زبان ساده باستانی است که با الفبای یونانی با 6 حرف از الفبای دمیک نوشته شده است. شایان ذکر است که در زبان باستانی ما از مصر به عنوان کمت یا کمه و مصریان به عنوان REM KEMET یاد می شد (همین کلمات در دمویک ، هیروگلیف و قبطی نیز به کار رفته بودند). ماسرا توسط آشوریان برای اشاره به مصر استفاده شد ، کلمه عربی Misr و کلمه عبری Misriam آمده است