آیا می توانید تفاوت هومینین ، هومینید و هومینوئید را به زبان ساده توضیح دهید؟


پاسخ 1:

هومینوئیدها همه میمون هستند - گیبون ، شامپانزه ، گوریل ، اورانگوتان و انسان.

Hominids همه میمون های بزرگ ، گذشته و حال هستند. این شامل انسان ها ، شامپانزه ها ، گوریل ها و اورانگوتان ها و اجداد نزدیک آنها می شود.

Hominins همه مردم ، گذشته و حال هستند. منقرض و در حال حاضر زنده است. اینها شامل Australopithecines ، Paranthropus و Ardipithecus و همچنین Homo است.