آیا ممکن است اختلاف احتمالی اتصالات یک باتری با EMF خلاف باشد؟


پاسخ 1:

بله ، هنگامی که یک منبع خارجی یک ولتاژ بالاتر را در جهت مخالف وارد می کند. ولتاژ در پایانه های باتری تقریباً برابر با باتری ایده آل با EMF اسمی در سری با یک مقاومت ، مقاومت داخلی باتری است. یک منبع ولتاژ خارجی می تواند یک ولتاژ را در طول این مقاومت که بالاتر از باتری است رها کند ، اما قطبی مخالف دارد. پایانه های باتری خارجی این ولتاژ خارجی را دارند. این ترتیب معمولاً برای باتری مخرب است ، اما بیشتر باتری ها می توانند چنین ولتاژ معکوس را هنگام استفاده به عنوان پالس کوتاه مدت حفظ کنند.