کهکشانها و صورتهای فلکی هم گروههای ستاره ای هستند. چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟


پاسخ 1:

کهکشان گروه واقعاً بزرگی از ستارگان است (در صورت وجود سیستمهای سیاره ای آنها) ، که معمولاً از لحاظ شکل کروی هستند و بسته به جهت اندازه گیری ، تقریباً 10 تا 4 تا 10 ^ 5 سال نوری را در بر می گیرند.

از طرف دیگر ، صورت فلکی یک الگوی ستاره است که برای شناسایی بخشی از آسمان نامی به آن داده می شود. ستاره های عضو یک صورت فلکی فقط از نزدیک به نظر می رسند ، زیرا از اینجا در همان جهت قرار دارند. علاوه بر این ، ستاره های عضو صورت فلکی همه از کهکشان خود ما ناشی می شوند.