آیا سلولهای اپیتلیال موجود در ویلی روده کوچک مانند "میکروویلی" هستند ، در غیر این صورت ، تفاوت بین آنها چیست؟


پاسخ 1:
Microvillus بیرون زدگی غشای میکروسکوپی است که سطح را بزرگ می کند. هزاران میکروویللی ساختاری به نام لبه برس را تشکیل می دهند که در سطح آپیکال برخی سلول های اپیتلیال مانند روده کوچک قرار دارد. (Microvilli را نباید با villi اشتباه گرفت ، که از بسیاری از سلول ها تشکیل شده است. هر کدام از این سلول ها دارای مایکروویلی های زیادی هستند.)

پاسخ 2:

از جستجوی گوگل: هر ویلی تقریباً 0.5 تا 1.6 میلی متر طول دارد و دارای میکروویلی های زیادی (مفرد: میکروویلی) است که هرکدام از آنها بسیار کوچکتر از یک ویلای واحد هستند. ویلی سطح داخلی دیواره های روده را بزرگ می کند. این سطح افزایش یافته باعث می شود تا سطح دیواره روده بیشتر برای جذب در دسترس باشد.

بیشتر در اینجا: آناتومی و فیزیولوژی بی حد و حصر