به گفته اسپینوزا تفاوت بین اراده آزاد و آزادی در یک جهان قطعی چیست؟


پاسخ 1:

همه چیز علیت تعیین می شود - هیچ چیز رایگان نیست. نوع "آزادی" که اسپینوزا به آن اشاره می کند ، آزادی از تأثیرات خود (احساسات) است. این بدان معنا نیست که می توانیم بر آنها غلبه کنیم ، فقط می توانیم احساسات تولیدی تری در درون خود ایجاد کنیم که غیرمولد بتواند غلبه کند. این چیزی است که اخلاق Spinoz'a همه چیز راجع به آن است.